Lidkaart Nieuw Retie

Lid worden van Nieuw Retie

Lid worden van een enthousiaste en onafhankelijke partij?
Ondersteun onze werking en schrijf 10 EUR over naar BE36 8500 1843 8381 met vermelding van lidkaart en jouw naam en adres. Of bel even naar 0495 600 788 (Koen Claessens).

Onze mandatarissen voor deze bestuursperiode.

Persbericht nav het masterplan Nationaal Park Taxandria

Het schepencollege van Retie heeft voorlopig geen vertrouwen meer in een goede samenwerking rond het dossier Nationaal Park Taxandria.

Het college wil de belangen van Retie verdedigen. Daarom de keuze voor een stem aan de tafel van de coalitie Taxandria. Een keuze met duidelijke voorwaarden. Maar het is intussen duidelijk dat dit dossier geen genuanceerde positie toe laat. Daarmee is het beperkte vertrouwen en draagvlak verder onderuit gehaald.

Op dit moment geeft de situatie dan ook geen ruimte om de positie van Retie te versterken. Het college ziet op dit moment geen alternatief dan voorlopig af te zien van haar genomen engagement.

Pas in laatste instantie als grensgebied gevraagd om een afgewerkt dossier mee te ondersteunen.

Het college van Retie is diep teleurgesteld over de gang van zaken tot nu toe. Bij de opmaak van de kandidaatsdossiers in de regio is de gemeente Retie volledig genegeerd. Daardoor heeft ze geen kans gehad om de potentiële impact op Retie grondig te onderzoeken. Pas in laatste instantie is Retie gevraagd om te participeren aan het Taxandria-project. Dit gaf het college te weinig tijd om het dossier zelf volledig te begrijpen.

Tot overmaat van ramp worden op de kaarten van het dossier, percelen die onbetwistbaar eigendom zijn van de gemeente, ten onrechte toegewezen aan ANB of Natuurpunt.

Dit gebrek aan communicatie en de valse claim op deze percelen ondermijnen het beoogde draagvlak en de samenwerking. We zijn bovendien niet blind voor de signalen van de landbouwsector die bezorgd is over mogelijk toekomstige claims.

Aan de andere kant is duidelijk gemaakt dat ANB en Natuurpunt als deelnemende partners hun gronden in het project zullen opnemen, inclusief die op het grondgebied van Retie. Dit maakt de gemeente hoe dan ook bezorgd rond toekomstige stappen op Reties grondgebied.

Op dit moment voelen we de polarisatie rond het dossier. Waarbij complexe vraagstukken worden teruggebracht tot simplistische tegenstellingen. Hierbij dreigen genuanceerde standpunten verloren te gaan.

Ongenuanceerd meegaan in dit zwart-wit denken leek niet in het belang van Retie. In tegendeel, voor het college was het van groot belang om beter inzicht te krijgen in het mogelijke verdere verloop van het project. In deze fase wilden we simpelweg een stem krijgen die tot nu toe niet gehoord is. Daarom hadden we ervoor gekozen om de intentieverklaring onder voorwaarden te ondertekenen.

Dat liet enkel een voorlopige deelname aan de coalitie toe en dan nog onder strenge voorwaarden.

We hadden dus getekend om mee aan tafel te zitten. We hadden de initiatiefnemers duidelijk laten weten dat het ondertekenen van de intentieverklaring voor ons niet betekent dat we slaafs akkoord gingen met de huidige documenten. De snelheid en de vaagheid van regelgeving lieten geen onvoorwaardelijk akkoord toe.

Maw tekenden we enkel om het volgende te garanderen:

  • om toe te kunnen treden tot de bestuurs-structuur die straks eventueel opgericht wordt;
  • om zo mee een stem te hebben in de raad van bestuur die straks eventueel opgericht wordt;
  • om de belangen van Retie en de impact op Retie mee te kunnen bewaken.

We hadden bovendien enkele voorwaarden toegevoegd voor onze toekomstige steun:

  • percelen in eigendom en beheer van private eigenaars of beheerders kunnen enkel deel gaan uitmaken van het Nationaal Park wanneer zij er vrijwillig voor kiezen om deel te gaan uitmaken van de gebiedscoalitie;
  • de opname van percelen in het Nationaal Park gebeurt enkel indien ook de naakte eigenaars hierin betrokken worden en zeggenschap in hebben;
  • de erkenning als Nationaal Park mag nooit een argument zijn om de bestemming van percelen te wijzigen naar één van de bestemmingen die opgesomd zijn in artikel 4 van het Parkendecreet;
  • de erkenning als Nationaal Park mag geen vrijgeleide zijn om op een agressieve manier percelen te verwerven die momenteel een ander gebruik kennen.

 

Er lijkt geen ruimte voor een genuanceerd standpunt: Je wordt geclaimd door het ‘ja-kamp’ of het is ‘torpederen’.

Intussen bereiken ons signalen dat ons voorwaardelijk en voorlopig engagement ongenuanceerd verkondigd wordt als een volmondig akkoord, als een ‘ja’. Net waar door ons duidelijk gecommuniceerd is dat dit niet het geval KAN zijn. Het college wil niet gedwongen worden in deze zwart-wit positie van uitersten van ‘voor’ of ‘torpederen’.

Op dit moment wordt dan ook geen respect ervaren voor de positie van Retie en de eerder genomen genuanceerde beslissing, dit zowel vanwege bestaande partners van de Taxandria-coalitie als vanwege tegenstanders.

Het reeds beperkte vertrouwen en draagvlak worden hiermee verder uitgehold. In overleg met de achterban ervaart het schepencollege de geest van haar voorwaarden geschaad en ziet zij op dit moment geen alternatief dan voorlopig af te zien van haar genomen engagement.

Nieuw Retie in een notendop​

Nieuw Retie is een onafhankelijke dorpspartij,
die vertrekt vanuit de kracht van
het landelijke karakter van ons dorp.
Een partij die blijft luisteren naar wat er leeft.
Een ervaren ploeg die niet bang is van vernieuwing,
die knopen durft doorhakken
en gaat voor de resultaten
die jij en ons dorp verdienen.

De kracht van de lokale keuze.